Napište nám

V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!

Jméno a příjmení
Váš Telefon
Váš E-mail
Chci informace o
aaaa

Platné od 25.5.2018

VÝKLAD POJMŮ

Zájezd
Zájezd je předem sestavený soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyř hodin, nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
- ubytování
- dopravu 
- a/nebo jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Jinými službami mohou být například průvodcovské služby nebo organizace fakultativních výletů (§ 2522 odst. 1 NOZ).

Smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva)
Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu (§ 2521 NOZ).
Smlouva v písemné formě, nahrazuje potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

Pořadatel
Pořadatelem je osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd (§ 2523 odst. 1 NOZ).

Nový občanský zákonník (NOZ) 89/2012 Sb. - Díl 6 - Zájezd

ÚVOD

Cestovní agentura Dovln.cz (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořadatelských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení na základě plné moci. Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění obdrží zákazník spolu se Smlouvou o zájezdu.

CENY, SLEVY, BONUSY

CA Dovln.cz nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI

Každý zákazník může z formuláře na stránkách Dovln.cz, emailem, nebo telefonicky nezávazně objednat libovolný počet zájezdů.
Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud ano, vytvoří u pořádající CK nezávaznou rezervaci. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba platnosti nezávazné rezervace bývá několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka emailem a sms a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován, celkovou cenu zájezdu a všechny další informace. Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd zakoupí, či nikoli. Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění návrhu Smlouvy o zájezdu.

CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. CA neodpovídá za správnost dat CK, která jsou automaticky importována na webové stránky Dovln.cz. Platí vždy pouze ceny a informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu.

CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybným emailem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

SMLOUVA O ZÁJEZDU

Vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu pošle CA emailem, nebo faxem zákazníkovi, spolu s potvrzením o pojištění CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK, katalogovým listem nebo jiným vymezením zájezdu, informacemi o vízových, pasových a zdravotních podmínkách vstupu do země a informacemi o způsobu platby. Návrh Smlouvy takto zaslaná elektronicky ve formátu *.pdf má ve vytištěné podobě stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou. Zákazník smlouvu zkontroluje, případně doplní požadovaná data a podepsanou smlouvu odešle emailem, nebo faxem do CA spolu s dokladem o uhrazení platby a podepsanými všeobecnými podmínkami (pokud to pořadatel vyžaduje).

Nezávazné a negarantované požadavky (např. požadavek na výhled na moře, vyšší patro apod.) se již do smlouvy o zájezdu nezapisují, nicméně pokud nám je sdělíte, předáme je pořadateli zájezdu.

Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na Smlouvě o zájezdu, souhlas s obchodními podmínkami CA a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (zejména informace s vymezením zájezdu, všeobecné obchodní podmínky CK, doklad o pojištění CK pro případ úpadku, informace o pasových, vízových a zdravotních požadavcích). Po obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu a dokladu o provedení platby, zasílá CA Smlouvu o zájezdu k potvrzení pořádající CK.

Smlouva se stává platnou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK, o čemž CA zákazníka neprodleně informuje emailem.

CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů ve Smlouvě o zájezdu.

PLATBA ZA ZÁJEZD

Nikdy neplatíte nic před podepsáním Smlouvy o zájezdu!

Kalkulace zájezdu, platební kalendář a čísla účtů, na které lze zájezd uhradit, jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o zájezdu. 

Platby lze provést všemi standardními způsoby (bankovním převodem, složenkou, složením hotovosti v bance..)

Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na účet CA nebo CK.

CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby ze strany zákazníka. Při prodlení s platbou mohou být pořadatelem účtovány poplatky za upomínky, nebo dokonce zrušena rezervace a naúčtovány storno poplatky.

ZÁJEZDY A SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

Cestovní služba (zájezd, letenky apod.), která je tzv.  "na vyžádání a zpětné potvrzení", je taková služba, kterou nelze nezávazně zarezervovat (nelze vytvořit opci). 
V tomto případě je nutné nejdříve sepsat Smlouvu o zájezdu a provést platbu. Na Smlouvě o zájezdu bude uvedeno, že služba je na vyžádání a zpětné potvrzení.
Až poté může být cestovní služba vyžádána u partnera (např. hotelu, zahraniční kanceláře, majitele vily, přepravce apod.). 
CK může vyžadovat zaplacení až 100% ceny zájezdu v den podepsání smlouvy, tedy ještě před rezervací zájezdu, protože pokud je rezervace úspěšná, stává se ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky CK. Jestliže je rezervace neúspěšná a službu se nepodařilo vyžádat, má zákazník nárok na bezodkladné vrácení zaplacené částky.

CESTOVNÍ DOKLADY

Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz, letenka apod., nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu (pobytu), kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu. Pokyny jsou zasílány e-mailem, nebo faxem dle přání zákazníka.

Zákazník je povinnen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Shenghenského prostoru. Zákazník bude před podepsáním Smlouvy o zájezdu upozorněn na všechny vízové povinnosti a vstupní podmínky, pokud to země vyžaduje. Informace o vízech lze vyhledat na stránce Víza. Veškeré potřebné informace lze najít také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností nás kontaktujte.

STORNO PODMÍNKY

Před podepsáním smlouvy o zájezdu a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků.
Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK. Zrušení objednávky musí zákazník doručit emailem či faxem do CA. CA nemá právo vyřizovat storno zájezdu, předává celou věc neprodleně k vyřízení pořádající CK.

REKLAMACE

CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých cestovních služeb ze strany CK a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat písemně CA, která ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Vše se řídí reklamačním řádem CK.

Zákazník by měl vytknout závady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu (poté již soud nemusí přiznat právo na odškodnění). K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že s osobními daty je nakládáno dle ustanovení § 21 ZOOÚ.

Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je CA povinna tuto informaci předat.
Pokud se zákazník domnívá, že CA provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, nebo jsou-li osobní data nepřesná, může požádat CA o nápravu, doplnění nebo výmaz dat.

Poučení správce při zpracování osobních údajů

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.