Napište nám

V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!

Jméno a příjmení
Váš Telefon
Váš E-mail
Chci informace o
Obchodní - všeobecné podmínky

Maxi zájezdy Martin Štancl

VÝKLAD POJMŮ

Zájezd
Zájezd je předem sestavený soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyř hodin, nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
- ubytování
- dopravu 
- a/nebo jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb. Jinými službami mohou být například průvodcovské služby nebo organizace fakultativních výletů (§ 2522 odst. 1 NOZ).

Smlouva o zájezdu (dříve cestovní smlouva)
Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu (§ 2521 NOZ).
Smlouva v písemné formě, nahrazuje potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

Pořadatel
Pořadatelem je osoba, která sama nebo prostřednictvím třetí osoby nabízí veřejnosti nebo skupině osob zájezd (§ 2523 odst. 1 NOZ).

Nový občanský zákonník (NOZ) 89/2012 Sb. - Díl 6 - Zájezd

ÚVOD

 • Cestovní agentura MAXI ZÁJEZDY - Martin Štancl  (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořadatelských cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení na základě plné moci. Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku. Doklad o pojištění obdrží zákazník spolu se Smlouvou o zájezdu.

CENY, SLEVY, BONUSY

CA maxi zájezdy nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI

Každý zákazník může z formuláře na stránkách maxi zájezdy  emailem, nebo telefonicky nezávazně objednat libovolný počet zájezdů.
Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud ano, vytvoří u pořádající CK nezávaznou rezervaci.

 • Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy.
 • Doba platnosti nezávazné rezervace bývá několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin.
 • Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka emailem a sms a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován, celkovou cenu zájezdu a všechny další informace.
 • Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd zakoupí, či nikoli.
 • Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění návrhu Smlouvy o zájezdu.
 • CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému.
 • CA neodpovídá za správnost dat CK, která jsou automaticky importována na webové stránky Dovln.cz. Platí vždy pouze ceny a informace uvedené ve Smlouvě o zájezdu.
 • CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybným emailem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

SMLOUVA O ZÁJEZDU

 • Vyplněný návrh Smlouvy o zájezdu pošle CA emailem, nebo faxem zákazníkovi:
 • spolu s potvrzením o pojištění CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK,
 • katalogovým listem nebo jiným vymezením zájezdu,
 • informacemi o vízových, pasových a zdravotních podmínkách vstupu do země a informacemi o způsobu platby.
 • Návrh Smlouvy takto zaslaná elektronicky ve formátu *.pdf má ve vytištěné podobě stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou.
 • Zákazník smlouvu zkontroluje, případně doplní požadovaná data a podepsanou smlouvu odešle emailem, nebo faxem do CA
 • spolu s dokladem o uhrazení platby a podepsanými všeobecnými podmínkami (pokud to pořadatel vyžaduje).
 • Nezávazné a negarantované požadavky (např. požadavek na výhled na moře, vyšší patro apod.) se již do smlouvy o zájezdu nezapisují, nicméně pokud nám je sdělíte, předáme je pořadateli zájezdu.
 • Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na Smlouvě o zájezdu, souhlas s obchodními podmínkami CA a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (zejména informace s vymezením zájezdu, všeobecné obchodní podmínky CK,
 • doklad o pojištění CK pro případ úpadku, informace o pasových, vízových a zdravotních požadavcích).
 • Po obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu a dokladu o provedení platby, zasílá CA Smlouvu o zájezdu k potvrzení pořádající CK.
 • Smlouva se stává platnou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK, o čemž CA zákazníka neprodleně informuje emailem.
 • CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů ve Smlouvě o zájezdu.

PLATBA ZA ZÁJEZD

 • Nikdy neplatíte nic před podepsáním Smlouvy o zájezdu!
 • Kalkulace zájezdu, platební kalendář  jsou vždy uvedeny ve Smlouvě o zájezdu
 • Platby lze provést všemi standardními způsoby (bankovním převodem, složenkou, složením hotovosti v bance..)
 • Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na účet CA nebo CK.
 • CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby ze strany zákazníka.
 • Při prodlení s platbou mohou být pořadatelem účtovány poplatky za upomínky, nebo dokonce zrušena rezervace a naúčtovány storno poplatky.

ZÁJEZDY A SLUŽBY NA VYŽÁDÁNÍ

Cestovní služba (zájezd, letenky apod.), která je tzv.  "na vyžádání a zpětné potvrzení", je taková služba, kterou nelze nezávazně zarezervovat (nelze vytvořit opci). 
V tomto případě je nutné nejdříve sepsat Smlouvu o zájezdu a provést platbu. Na Smlouvě o zájezdu bude uvedeno, že služba je na vyžádání a zpětné potvrzení.
Až poté může být cestovní služba vyžádána u partnera (např. hotelu, zahraniční kanceláře, majitele vily, přepravce apod.). 
CK může vyžadovat zaplacení až 100% ceny zájezdu v den podepsání smlouvy, tedy ještě před rezervací zájezdu, protože pokud je rezervace úspěšná, stává se ihned závaznou a vztahují se na ní okamžitě storno podmínky CK. Jestliže je rezervace neúspěšná a službu se nepodařilo vyžádat, má zákazník nárok na bezodkladné vrácení zaplacené částky.

CESTOVNÍ DOKLADY

Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz, letenka apod., nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu (pobytu), kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu. Pokyny jsou zasílány e-mailem, nebo faxem dle přání zákazníka.

Zákazník je povinnen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Shenghenského prostoru. Zákazník bude před podepsáním Smlouvy o zájezdu upozorněn na všechny vízové povinnosti a vstupní podmínky, pokud to země vyžaduje. Informace o vízech lze vyhledat na stránce Víza. Veškeré potřebné informace lze najít také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností nás kontaktujte.

STORNO PODMÍNKY

 • Před podepsáním smlouvy o zájezdu a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků.
 • Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK.
 • Zrušení objednávky musí zákazník doručit emailem či faxem do CA.
 • CA nemá právo vyřizovat storno zájezdu, předává celou věc neprodleně k vyřízení pořádající CK.

REKLAMACE

CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých cestovních služeb ze strany CK a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat písemně CA, která ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Vše se řídí reklamačním řádem CK.

Zákazník by měl vytknout závady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po skončení zájezdu (poté již soud nemusí přiznat právo na odškodnění). K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že s osobními daty je nakládáno dle ustanovení § 21 ZOOÚ.

Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je CA povinna tuto informaci předat.
Pokud se zákazník domnívá, že CA provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, nebo jsou-li osobní data nepřesná, může požádat CA o nápravu, doplnění nebo výmaz dat.

Poučení správce při zpracování osobních údajů

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.